Surface Materials

PH18U

Frame Finishes

Polished Chrome / Aluminium

Dimensions

 

PH1


PH3


PH2


PH4


PH7


PH8


PH1U


PH3U


PH2U


PH4U


PH7U


PH8U


PH11U


PH13U


PH12U


PH14U


PH17U


PH18U